Prohlášení společnosti DEK a.s.

Společnost DEK a.s. tímto prohlašuje, že v souladu s PRAVIDLY programu DEKPARTNER poskytne zdarma všem účastníkům programu technickou podporu definovanou v Nabídce služeb. Cílem programu DEKPARTNER je technicky podporovat partnery, kteří aktivně používají naše vyspělé materiály a technická řešení.

V Praze, dne 28.4.2008
podpis
DEK a.s.


Pravidla programu DEKPARTNER

1. Princip PROGRAMU DEKPARTNER
 
1.1. Účastník programu má možnost využívat služby technické podpory k sortimentu, poskytované odborné veřejnosti společností DEK a.s. a další služby, určené jen účastníkům programu DEKPARTNER
1.2 Služby určené pouze účastníkům programu:
 
1.2.1 DEKTIME, časopis pro projektanty a architekty
1.2.2 Přístup k typovým detailům v DWG formátu (spodní stavba, fasády, střechy, světlíky, dřevostavby, stavby z keramických tvárnic)
1.2.3 Pravidelné aktualizace firemní dokumentace
1.2.4 Zasílání informačních mailů o změnách norem, předpisů, plánovaných seminářů a školení
1.2.5 Bodové ohodnoceni navržených a uplatněných materiálů v projektu účastníka programu
1.2.6 Čerpání výhod společnosti DEK a.s. za získané body.
 
2. Vstup do programu DEKPARTNER
 
2.1. Partnerem společnosti DEK a.s. - účastníkem programu DEKPARTNER (dále jen PARTNER) je zájemce z řad studentů, projektantů či architektů a stává se jím na základě registrace na www.dekpartner.cz.
2.2. Partnerem může být student stavebních oborů nebo firma zabývající se projektováním, architekturou, jejich předmětem podnikání je projektování pozemních staveb.
2.3. Po registraci obdrží PARTNER přístupové jméno a heslo ke svému webovému účtu.
 
3. Podmínky pro čerpání podpory
 
3.1. Dle bodu 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 a 1.2.5.– registrace do programu
3.2 Dle bodu 1.2.5, 1.2.6 – registrace do programu a aktivní činnost v rámci „Bodového systému“
 
4. Bodový systém
 
4.1. Podmínky pro získání bodů
 
4.1.1 PARTNER navrhne v projektové dokumentaci stavby použití značkových materiálů ze sortimentu DEK a.s. uvedením názvu výrobku nebo systému ve výkresech i ve výkazech výměr.
4.1.2 PARTNER oznámí níže uvedeným způsobem stavbu, pro kterou navrhl do projektu materiály.
4.1.3 Partner má nárok získat bonusové body v případě, že ve své projektové dokumentaci uvede materiály dle bodu 4.1.1. v minimální výměře 80 m2, výplně otvorů 30 m2. Následně jsou na konto PARTNERA přiděleny body dle bodu 4.5.
4.1.4 V případě dodání materiálů (viz tabulka materiálů) na stavbu skupinou DEK a.s. (na základě činností PARTNERA dle bodu 4.1.1 a 4.1.2) jsou na konto PARTNERA přiděleny body dle bodu 4.5.
4.1.5 Pokud stavbu oznámí dle 4.1 více nezávislých partnerů, přizná DEK a.s. body tomu z nich, který je zpracovatelem projektu, podle kterého bude stavba realizována. Tuto skutečnost oznámí dotčeným partnerům.
4.1.6 Pokud se na projektu stavby podílí více spolupracujících partnerů, zvolí si mezi sebou toho, který stavbu oznámí společnosti DEK a.s. Jemu DEK a.s. přizná získání bodů.
4.1.7 V případě sporu mezi partnery o nárok na přidělení bodů si DEK a.s. vyhrazuje právo rozhodnout, komu body náleží nebo jak je mezi partnery rozdělit.
4.1.8 Podmínku z bodu 4.1 nenaplňuje pouhé uvedení daného materiálu v seznamu jmen výrobků jiných výrobců vhodných pro dané konstrukční řešení.
4.2. Termín a způsob evidence staveb
 
4.2.1 V programu DEKPARTNER se pod pojmem OBJEKT rozumí prostorově soustředěné a zastřešené budovy, které jsou stavebně-technicky vhodné a určené na ochranu lidí, zvířat nebo věcí, jejichž zastavěná plocha je větší než 80m2.
4.2.2 PARTNER stavbu oznámí založením objektu na svém internetovém účtu. Do pole „Poznámka“ uvede PARTNER informace o materiálech. K založenému objektu PARTNER připojí potřebné části projektové dokumentace např.: půdorys, řez, výkaz výměr.
4.2.3 PARTNER objekt (stavbu, pro kterou navrhl do projektu materiály) oznámí společnosti DEK a.s. na www.dekpartner.cz do 30-ti dnů po odevzdání projektu investorovi, nejpozději však 14 dnů před předpokládaným dodáním materiálů.
4.3. Uplatnění nároku na přidělení bodů
 
4.3.1 V případě, že dojde k dodání materiálů na základě bodů 4.1 a 4.2, vyzve PARTNER společnost DEK a.s. prostřednictvím e-mailu zaslaném na dekpartner@dek.cz, ve kterém uvede číslo objektu.
4.3.2 Požadavek na přidělení bodů může PARTNER vznést i na příslušného Technika v regionu.
4.3.3 U akcí většího rozsahu je možné dohodnout dílčí plnění bodů.
4.3.4 Bonusové body za uvedení materiálů v projektu dle 4.1. a 4.2. jsou partnerovi připisovány automaticky (není nutné o ně žádat).
4.4. Stanovení počtu bodů
 
4.4.1 Množství prémiových bodů náležících partnerovi se vypočítá přenásobením obratu dodávky matariálů na stavbu evidovanou dle 4.1 v ceníkových cenách bez DPH v jednotlivých skupinách dodaného materiálu procentem příslušným ke každé skupině.
4.4.2 Výše bodového procenta prémiových bodů pro jednotlivé skupiny materiálů je určena seznamem materiálů.
4.4.3 Není-li ceníková cena známa (u atypických výrobků), je pro zjištění počtu bodů použita skutečně fakturovaná cena zákazníkovi bez DPH.
4.4.4 K určení počtu prémiových bodů se použije ceníková cena platná v den oznámení stavby.
4.4.5 Množství bonusových bodů je partnerovi vypočteno na základě platné tabulky bonusově zvýhodněných materiálů v jednotlivé skupině výrobků a typu objektu.
4.5. Vyúčtování bodů a jejich evidence
 
4.5.1 Po obdržení výzvy od PARTNERA provede DEK a.s. vyúčtování projektu a převede příslušné množství bodů na partnerovo bodové konto vedené v DEK a.s.
4.5.2 DEK a.s. ve svém informačním systému vede evidenci pohybů a stavu partnerova bodového konta.
4.5.3 O pohybech a stavu konta zasílá partnerovi informace při každém pohybu na kontě.
4.5.4 S body na kontě může partner nakládat dle svého uvážení v souladu s odstavcem 4.6.
4.6. Uplatnění bodů
 
4.6.1 DEKPARTNER může u společnosti DEK a.s. prostřednictvím přidělených bodů čerpat:
 
4.6.1.1 projekční a expertní služby poskytované společností DEKPROJEKT s.r.o.
4.6.1.2 specializované služby poskytované společností DEKTRADE a.s.
4.6.1.3 služby Expertní a znalecké kanceláře KUTNAR - izolace staveb
4.6.1.4 Nákupem materiálu v síti prodejen společnosti DEKTRADE a.s.
4.6.2 Body jsou nepřevoditelné na jiný podnikatelský subjekt.
4.6.3 U prémiových bodů, které nebyly čerpány déle jak 730 kalendářní dní zaniká právo na jejich využití.
4.6.4 U bonusových bodů, které nebyly čerpány do posledního dne v roce, ve kterém byly získány, zaniká právo na jejich využití.
4.6.5 Zánikem PARTNERA zaniká i právo na jejich využití.
4.6.6 Hodnota 1 bodu odpovídá 1 CZK.
  Podrobnější informace naleznete v nabídce služeb.
 
5. Ostatní ujednání
 
5.1. Z programu může PARTNER kdykoli vystoupit zrušením své registrace na www.dekpartner.cz.
5.2. DEK a.s. si vyhrazuje právo na:
 
5.2.1 změny obsahu podpory v rámci programu
5.2.2 změny sazby % k získávání bodů uvedených v materiálech, nikoli však se zpětnou platností u již oznámených staveb dle bodu 4.1
5.2.3 změny PRAVIDEL
 
V Praze, dne 1.1.2014
podpis
DEK a.s.

Ochrana osobních dat

Společnost DEK a.s. se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi DEK a.s. a vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.