Originální pojetí dodatečného zateplení fasády I - specifické řešení vnějších parapetů

Neutěšený stav fasád /1/ a balkonů /2, 3/, vysoké náklady na vytápění /4/ a dostupnost dotací přiměly vlastníky jednoho pražského bytového domu ze 70. let konat.
Výbor SVJ oslovil pracovníky Atelieru DEK s požadavkem na zpracování dokumentace rekonstrukce fasády. Jako podklad poskytl jednoduchou dokumentaci pro stavební povolení, která byla zpracovaná pro sousední, již rekonstruovaný, blok. Protože se ve svých návrzích snažíme postupovat koncepčně, provedli jsme nejprve vlastní posouzení stavu objektu a energeticko-ekonomickou studii. Výsledkem studie bylo několik variant rekonstrukce fasády s odhadem výše souvisejících nákladů i jejich návratnosti, při zohlednění možnosti dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze.

image foto

 

Neutěšený stav fasád /1/ a balkonů /3, 4/, vysoké náklady na vytápění /4/ a dostupnost dotací přiměly vlastníky jednoho pražského bytového domu ze 70. let konat.

foto 01
foto /1/ Pohled na objekt před rekonstrukcí
foto 02
foto /2/ Destrukce balkónů
foto 03
foto /3/ Destrukce balkonu
foto 04
foto /4/ Tepelné mosty fasády domu před rekonstrukcí

Výbor SVJ oslovil pracovníky Atelieru DEK s požadavkem na zpracování dokumentace rekonstrukce fasády. Jako podklad poskytl jednoduchou dokumentaci pro stavební povolení, která byla zpracovaná pro sousední, již rekonstruovaný, blok. Protože se ve svých návrzích snažíme postupovat koncepčně, provedli jsme nejprve vlastní posouzení stavu objektu a energeticko-ekonomickou studii. Výsledkem studie bylo několik variant rekonstrukce fasády s odhadem výše souvisejících nákladů i jejich návratnosti, při zohlednění možnosti dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze.

Pozn.: Studie se nezabývala jen stavem pláště domu, vyhodnocovala také efektivitu zdroje tepla. Přinesla jasnou argumentaci, na základě které byl přehodnocen původní nepodložený záměr vlastníků na zřízení vlastní plynové kotelny, a namísto toho doporučila výměnu stávajícího přívodního potrubí z nedaleké blokové kotelny, s velmi krátkou návratností v řádu let. Podrobnější rozbor této studie a srovnání jejích výsledků s reálným stavem po rekonstrukci připravujeme pro některé z dalších vydání.

Po roce od realizace opatření na zdroji tepla obdrželi vlastníci zajímavé přeplatky záloh na vytápění (počasím to nebylo). Důvěra v závěry studie vzrostla, a tak si vlastníci na svém shromáždění vybrali nejkomplexnější variantu nápravných opatření. Výplně otvorů a střecha domu již byly v minulosti obnoveny. Součástí návrhu tak byla sanace statických poruch nosných konstrukcí balkónů, zateplení fasád, konzol balkónů a stříšek nad garážemi, povlaková hydroizolace a pochůzné vrstvy z dřevěných roštů nebo teracové dlažby na podložkách na balkónech, nové ocelové konstrukce zábradlí se skleněnou výplní, nová garážová vrata a k domu přiléhající zpevněné plochy.

Architekti z Ateliéru Železný zpracovali odvážnou architektonickou koncepci, kterou jasně popřeli fádní vzhled sousedního bloku předloženého původně jako vzor a - v té době ještě nevědomky - také udali směr rekonstrukce druhého ze sousedních bloků.

Neotřelé architektonické pojetí nových fasád /5/ si vyžádalo specifická konstrukční řešení „z našeho pera“. Jedním z nich je řešení vnějších okenních parapetů. Fasáda „rozehraná“ nepravidelně umístěnými meziokenními dřevěnými obklady musela být lokálně konstruována jako dvouplášťová, s větranou vzduchovou vrstvou za obkladem. Dřevěný obklad byl připevněn na latě kotvené skrz tenčí kontaktní zateplovací systém /obr. 1/. Aby nebyl oslaben účinek tepelněizolační vrstvy a přitom byl dřevěný obklad v líci s okolními omítanými plochami, bylo v těchto místech užito tenčích desek z fenolické pěny KOOLTHERM K5, které svým tepelným odporem odpovídají tlustším deskám ze šedého polystyrenu, navrženým v ostatních částech fasády /6/.

foto 05
foto /5/ Architektonické pojetí fasády domu
foto 06
foto /6/ Kooltherm K5 v plochách fasády s budoucím dřevěným obkladem (zde mezi okny)
obr 01
Obr. /1/ Svislý řez dvouplášťovou fasádou se dřevěným obkladem mezi okny

V detailu parapetu jsme museli vyřešit napojení parapetního plechu a oplechování římsy vzniklé pod budoucím meziokenním dřevěným obkladem. Zároveň jsme potřebovali spolehlivé řešení pro napojení parapetů na ostění okenních otvorů.

O rizicích detailu napojení vnějších parapetů na ostění jsme vás již dříve informovali v DEKTIME č. 03/2013. Vědomi si závažnosti této problematiky, věnovali jsme se vývoji vlastního řešení, které by rizika zatékání tímto detailem eliminovalo a zároveň umožnilo provedení parapetního plechu bez rizika jeho poškození následujícími pracovními kroky (obvykle provedení výztužné vrstvy a omítky). Prvotní myšlenku tzv. parapetní kapsy rozpracoval /7/ a na modelu v rámci interní technické soutěže ověřil /8/ kolega Petr Schindler.

foto 07
foto /7/ Papírový model prototypu parapetní kapsy
foto 08
foto /8/ Osazení plechového prototypu parapetní kapsy na modelu provedeného v rámci interní technické soutěže Atelieru DEK

Na základě získaného poznání návrh dopracoval kolega Zdeněk Pikl ve spolupráci s Evženem Janečkem ze společnosti DEKMETAL s.r.o. Výsledný produkt je chráněn užitným vzorem č. 30522 /obr. 2/ pod názvem „Prefabrikovaná klempířská konstrukce pro osazení parapetu“ a je součástí sortimentu společnosti DEKMETAL s.r.o.

obr 02
Obr. /2/ Titulní stránka užitného vzoru

Jedná se o polotovar z ohýbaného plechu, se skládaným ohybem v koutě ostění a okna (tedy bez prostřihu) /9/. Tvar parapetní kapsy vychází z následujících požadavků:

Pilotní realizace tohoto řešení proběhla právě na předmětném objektu. Princip řešení spočívá v rozdělení realizace venkovního parapetu do dvou etap. V první etapě se do ostění zapustí a k podkladu přilepí tzv. parapetní kapsa /10/. Parapetní kapsa se osazuje po provedení základní vrstvy v ploše parapetu, ale před provedením základní vrstvy na ostění.

foto 09
foto /9/ Pohled na polotovar parapetní kapsy ze zadní strany s detailem provedení ohybu bez prostřihu
foto 10
foto /10/ Parapetní kapsa vsazená do ostění a zavléknutá do profilu rámu okna

Na horní ohyb boku parapetní kapsy se nalepí systémová lišta s okapničkou a s integrovanou tkaninou pro připojení do základní vrstvy zateplovacího systému /11/. Poté se provede základní vrstva a omítky fasády /12/.

foto 11
foto /11/ Lepení lišty s okapničkou a výztužnou tkaninou na horní ležatou část boku parapetní kapsy
foto 12
Foto /12/ Provedení základní vrstvy ETICS okolo parapetní kapsy

Po provedení všech povrchových úprav fasády se povrch parapetních kapes očistí a kapsy se z čela zakrátí /13, 14/ a přihnou podle požadovaného přesahu parapetního plechu před líc fasády (obvykle 30 mm) /15/.

foto 13
foto /13/ Odstřihnutí přebytečné části horní ležaté plochy boku parapetní kapsy
foto 14
foto /14/ Odstřihnutí přebytečné části dolní ležaté a svislé plochy parapetní kapsy
foto 15
foto /15/ Provedení ohybu čela parapetní kapsy v požadovaném přesahu před líc fasády

Na očištěný povrch kapes se nalepí pryžové těsnění /16/. Mezi kapsy se vsune délkově upravený parapetní plech (bez bočních ohybů) /17, 18/, zasune se do drážky v rámu okna, nalepí se k podkladu a zavlékne se za čela parapetních kapes /19/.

foto 16
foto /16/ Pryžové těsnění nalepené po vytvarování parapetní kapsy
foto 17
foto /17/ Vyměření délky parapetního plechu
foto 18
foto /18/ Zkrácení parapetního plechu
foto 19
foto /19/ Osazení parapetního plechu mezi kapsy, zavlečení do drážky v rámu okna a přilepení k podkladu - to vše po nanesení speciálního lepidla na podklad tvořený výztužnou vrstvou opatřený speciálním nátěrem

Výsledné provedení je zachyceno na snímcích /20, 21/.

foto 20
foto /20/ Finální provedení venkovního parapetu
foto 21
foto /21/ Detail ostění u parapetní kapsy po dokončení

S výhodou bylo využito možnosti spojit oplechování římsy pod dřevěným meziokenním obkladem s parapetní kapsou formou jednoduché stojaté drážky /22, 23/. Standardní prefabrikovaná řešení bočních parapetních krytek by nebylo možné v daném konstrukčním uspořádání zrealizovat. Výsledkem je pohledově čisté /20, 21, 24/ a konstrukčně spolehlivé /25/ provedení detailu.

foto 22
foto /22/ Parapetní kapsa a její spojení s oplechováním římsy pod budoucím meziokenním obkladem
foto 23
foto /23/ Detail spoje parapetní kapsy a oplechování římsy – rozpracovaná jednoduchá stojatá drážka
foto 24
foto /24/ Finální provedení parapetu a oplechování římsy pod obkladem
foto 25
foto /25/ Spolehlivé řešení detailu odolává běžně se vyskytujícím povětrnostním vlivům.

Výhody řešení detailu s parapetní kapsou:

Rekonstrukce fasády a balkónů domu byla dokončena již před rokem a půl. Dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze byla vyplacena, vlastníkům se ještě zvýšily přeplatky záloh na vytápění, a přitom platby do tzv. fondu oprav nebylo třeba navyšovat. Pozitivní reference se rychle šíří a tak se i obyvatelé druhého sousedního bloku těší na dokončení právě probíhající rekonstrukce ve shodném pojetí.

V některém z příštích vydání vás seznámíme s dalším specifickým konstrukčním řešením uplatněným při zmiňované rekonstrukci objektů. Řešení vlastníkům kompenzovalo zúžení balkónů v důsledku zateplení stěn, a to vyložením jejich okraje /26/, s pohledovým obkladem z kazet DEKMETAL. Obklad podpořil výrazný architektonický prvek domů – původní, po patrech prostřídané, boční stěny balkónů na jedné z fasád /27/.

foto 26
foto /26/ Ocelová konstrukce konzoly na okraji balkónové desky
foto 27
foto /27/ Obklad z kazet Dekmetal na čelech a prostřídaných bocích balkónů

Architektonický návrh: Ateliér Železný – Ing. arch. Pavel Železný, Ing. arch. Jan Totušek
Projektová dokumentace, autorský dozor: Atelier DEK - Dekprojekt s.r.o. - Ing. Peter Monos, Ing. Jan Matička
Realizace: Holborn Group s.r.o., klempíř pan Čimbora

Vývoj prefabrikované klempířské konstrukce pro osazení parapetu (tzv. parapetní kapsy):
Dekmetal s.r.o. – Ing. Evžen Janeček
Atelier DEK - Dekprojekt s.r.o. - Ing. Petr Schindler, PhD.
Atelier DEK - Stavebniny DEK, a.s. - Zdeněk Pikl, Dis.

Autor:
Ing. Jan Matička
znalec, Atelier DEK - DEK a.s.
jan.maticka@dek-cz.com, +420 731 421 971

autor
autor